• page_head_bg

Habarlar

 • Baýdak şekilleri |Meşhur mahabat baýdaklarynyň köpüsine syn

  Baýdak şekilleri |Meşhur mahabat baýdaklarynyň köpüsine gysgaça syn, ailelken baýdaklary, Bowhead Bannerleri, ýaý baýdaklary ýa-da ýelkenli baýdaklar diýlip hem atlandyrylýar, köplenç ýokarsynda üýtgeşik egri şekilli banner bolýar.'Tüýdük' ady, uly guş ýumrugyna meňzeýänliginden gelip çykýar.4 dürli ...
  Koprak oka
 • Baýdagyňyz üçin dogry baýdak dakmak bazasyny saýlamak

  Baýdagyňyz üçin dogry baýdak dakmak bazasyny saýlamak Baýdak meýdançalarymyz ýapyk we açyk displeý üçin dürli esaslara laýyk gelýär.haýsy gurnama bazasy baýdak banneriňiz bilen has gowy işleýär?Bu soraga jogap bermek üçin baýdagyňyzy nirede we haýsy ýere goýmalydygyny gözden geçiriň.Awtobusyň öňündäki gazonda ...
  Koprak oka
 • Açyk çäre üçin teklip

  Daşky mahabat önümleriňize, hyzmatlaryňyza we wakalaryňyza ünsi çekmegiň ajaýyp usulydyr, ýöne haýsy görnüşli displeý bar we açyk meýdanda näme gözlemeli?Ine, açyk meýdanda geçiriljek bannerler barada size birnäçe maslahat: Daşky görkezişler ýaly ...
  Koprak oka
 • Daşary ýurt ammaryny täzelemek

  Bütin dünýäde wirusyň dowam etmegi sebäpli hemme zat aklyndan azaşýar we gözegçilikden çykýar.21ük nyrhlary 2021-nji ýylda ýokarlandy, import edijiniň satyn alyş bahasy öňküsi bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarlandy.Hytaýdan yzygiderli sargytlary ýüklemek üçin konteýnerleriň başga bir usuly, ...
  Koprak oka
 • Haýsy mahabat baýdaklary işiňiz üçin dogry?

  Açyk baýdaklar önümleriňize, hyzmatlaryňyza ýa-da wakalaryňyza ünsi we märekäni özüne çekmegiň meşhur usulydyr.Differentöne köp dürli wariant bar bolsa, haýsy mahabat baýdaklaryny işiňiz üçin has oňat netije bermelidigini nädip çözmeli, ine size kömek etmek üçin 7 sorag ...
  Koprak oka
 • Wzrods Always Stand With Customers

  Wzrods elmydama müşderiler bilen dur

  2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap, COVID-19 Europeewropada we Amerikada çalt ýaýrady, müşderilerimiziň ýerleşýän ýerleri köplenç täsir etdi we hatda gulplandy.Şol döwürde Hytaýda COVID-19 ýagdaýy gowy gözegçilikde saklandy we hytaýly lukmançylyk hünärmenleri ...
  Koprak oka
 • Covid Solution

  Covid çözgüdi

  “Wzrods” -dan käbir “covid-19” iş çözgütlerine göz aýlaň, bu krizis döwründe müşderileriňiziň işinde galmagyna kömek ederis diýip umyt edýäris.
  Koprak oka
 • Our overseas warehouses services in North America (Dallas, TX) or EU (Portugal) maybe a good choice

  Demirgazyk Amerikadaky (Dallas, TX) ýa-da EUB (Portugaliýa) daşary ýurt ammar hyzmatlarymyz, belki-de gowy bir zat

  Onaaýraýan “Coronavirus” telekeçilige düýpli täsir edýär, bron etmegiň / uçuşyň ýatyrylmagy / ýük nyrhynyň köpelmegi, inwentar töwekgelçiligini we çykdajylaryny nädip azaltmaly, nagt puluňyzy goramaly we müşderileriň gyssagly islegini kanagatlandyrýar, daşary ýurt ammar hyzmaty .. .
  Koprak oka
 • Sponsor of MTB

  MTB-iň hemaýatkäri

  Iki ýyllap “China MTB Open” -iň hemaýatkäri bolandygymyza buýsanýarys.wzrods, wakalarda tapawutlanmak üçin hadysalaryň baýdaklary, A çarçuwasy ýaly özboluşly marka elementlerini hödürleýär
  Koprak oka