• page_head_bg

Pilotsyz hadysanyň banneri

 • banner
  • Indoor Ring Gate

   Oorapyk halka derwezesi

   Oorapyk halka derwezesi, çykýan dizaýn, ýeňil zolakly geçmäge mümkinçilik berýän ýeňil we göçme pilotsyz pilotsyz ýaryş derwezesi, ýeňil zolagyň geçmegine mümkinçilik döredip biler, has amatly esaslar ýaryş üçin has gyzykly bolar.

  • Indoor D Gate

   Içerki D derwezesi

   Oorapyk D derwezesi, pilotsyz ýaryş bäsleşigi üçin ýasalan FPV ýaryş derwezesi, ulanylyşy ýapyk halka derwezesi bilen birmeňzeş, ýöne dürli görnüşli.Hil materiallary we hünärmen, taýýar görnüş.Birnäçe gurnama opsiýalary bilen dürli kurslary gurmak aňsat.

  • Indoor Arch Ring

   Içerki arka halkasy

   Içerki arka halkasy, “Tiny Whoop Inductrix” we “Micro Racing Drones” üçin “Micro FPV” uçýan derwezesi, ulanylyşy ýapyk halka derwezesi we ýapyk D derwezesi bilen birmeňzeş, ýöne dürli görnüşli.Hil materiallary we hünärmen, taýýar görnüş.Birnäçe gurnama opsiýalary bilen dürli kurslary gurmak aňsat.

  • Outdoor Round Gate

   Daşky tegelek derweze

   Açyk tegelek derweze, sypdyrmak islemeýän meşhur “Quadcopter Racing Gates” -iň diňe bir görnüşi, diňe pilotsyz ýaryşlar üçin niýetlenendir.Hil materiallary we hünärmen, taýýar görnüş.ýokary hilli FPV Racing Racing howa halkasy derwezesi.
   Baýdak poliester ýüplükli trikota fabric matadan ýasalyp, howa şertleriniň köpüsinde daşarky ulanmak üçin ýeterlik derejede berkdir.

  • Outdoor Arch Gate

   Daşky arka derwezesi

   Açyk arka derwezesi, kyn FPV ýaryş ýoluny aňsat we çalt düzmäge mümkinçilik berýän iň meşhur howa derwezesi, FPV ýaryşyny gurnaýjylar, klublar we hatda FPV uçuş endiklerini barlamak we kämilleşdirmek isleýänler üçin ajaýyp saýlaw.

   Şeýle hem festiwallaryň promo ýa-da çäreleri görkezmek üçin ulanylýar, mysal üçin gyzykly klub çäreleri üçin “Start” ýa-da “Finish” setiri.

   Grafika düzülip bilner, Içerde / daşarda ulanmak üçin gaty neýlon mata berkdir.

   Dürli ýüzlere we görkezilýän ýerlere laýyk 3 esasy esasy wariant bar.

  • Event Square Gate

   Çäräniň meýdany derwezesi

   Çäräniň kwadrat arka derwezesi banneri, Başlamak we gutarmak üçin ajaýyp, ýa-da Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin Baş derwezeler we Finish derwezeleri, şeýle hem dabaralar dükanynyň açylmagy, festiwallaryň mahabaty ýaly waka derwezesi ýa-da mahabat derwezesi hökmünde ulanylyp bilner.Grafika düzülip bilner, Içerde / daşarda ulanmak üçin gaty neýlon mata berkdir.

  • Boundary Markers

   Serhet bellikleri

   Häzirki FPV ýaryş hadysalarynyň köpüsinde marker baýdaklary, şeýle hem DIP FPV ýaryş derwezeleri ulanylýar, FPV ýaryşçylary üçin niýetlenen, şemalda gaty görünýär we çydamly we ýerli FPV Track / Course-de ajaýyp wizual salgylanmalar berýär .. bu derwezeler reklamadan ýasalýar çydamly mata.Çydamly agyr diwarly süýümli aýna polýus bilen çarçuwalanandyr.Markerhli marker baýdaklaryny gurmak has aňsat we ýumşak ýa-da gaty ýerde ulanyp boljak esaslaryň giň gerimleri.