• page_head_bg

Çantaly banner

Deluxe-backpack Deluxe sumka

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.
Amatly götermek üçin howa akymy kanaly bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka panel.
Berkidilen egin gaýyşlar, rahatlyk üçin sazlanyp bilinýän guşak.
Saklamak üçin gapdal jübüler we ziplenen bölüm we erkin eliňiz bilen goýuň.
SFH polýusyny we X polýusyny we ş.m. goldaň, 14 dizaýna çenli ulanylýan banner stilleri.
BACPACK-HARDWARE Býudjet sumkasy
Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.
Amatly götermek üçin howa akymy kanaly bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka panel.
Saklamak üçin gapdal jübüler we tor bölümi we erkin eliňiz bilen goýuň.
Diňe SFH polýusyny goldaň, 5 dizaýna çenli ulanylýan banner stilleri.
Basic-BackpackEsasy sumka
HDPE-den zarba galyplaryny gaýtadan işlemek arkaly öndürilýär.
Ergonomiki dizaýn bilen tygşytly gezelenç sumkasy.
Düzülip bilinýän gaýyşlar bilen we jübütsiz.
SFH polýusyny we X polýusyny we ş.m.
Deluxe sumkasy ýaly banner stilleri, ýöne arzan bahasy.

 • Deluxe Backpack X-shape Banner

  “Deluxe Backpack X” görnüşli banner

  X şekilli sumka baýdaklary, şeýle hem bellidirMochila banner X banner or Adam tagtasy sumka banner, islendik iş görnüşi üçin ýokary täsirli, ykjam we ýeňil mahabat guralydyr.Iň meşhur sumka banner dizaýnlarymyzyň arasynda

 • Backpack flag & sign

  Çantanyň baýdagy we goly

  Baýdak bilen afişany birleşdirmek üçin täzeçillikli “Backpack flag” we belligimiz, baýdaklary we afişany birleşdirmek üçin innowasion dizaýn, arka tarapdaky baýdaklary dakyp bilersiňiz, şeýle hem yzky paneliň tekiz ýüzüne afişa goýup bilersiňiz, bu bolsa habaryňyza adaty ýagdaýdan iki esse köp üns bermegi aňladýarköçe baýdagy.Markaňyzy ýa-da önümiňizi wakalara ýa-da marka işjeňleşdirmelerine çykarmagyň ajaýyp usulydyr.

 • Deluxe Walking M-shape Backpack Advertising

  “Deluxe Walking M” görnüşli sumka mahabaty

  Marketing we mahabat üçin M şekilli adaty çap edilen grafikalar bilen sumka ýöremek, iň meşhur dizaýnlardan biri bolan sumka kebelegi diýlip hem atlandyrylýar.sumka bannergurmak aňsat, uly habar meýdançasy, özüne çekiji kebelek şekili we ş.m. ýaly aýratynlyklar bilen.

 • Backpack Deluxe – W

  Torba Deluxe - W.

  Marketing we mahabat üçin W şekilli ýörite çap edilen grafikalar bilen sumka ýöremek, gurmak aňsat, uly habar meýdany, özüne çekiji ganat görnüşi we ş.m.

 • Backpack Deluxe – Umbrella

  Çanta Deluxe - Zontik

  Mahabat ýöremek üçin bukulýan saýawanly dünýädäki ilkinji sumka banner

  Çanta size zontik tutýar, UV şöhlelerinden, ýylylykdan we ýagyşdan islän wagtyňyz hereketleriňizi ýerine ýetirmek üçin elleriňizi boşadýar.Zontigiň gapagy çalşylýar we islendik grafiki çap bilen özleşdirilip bilner.Zontikany açmak we bukmak aňsat, ulanylmaýan mahaly gapjyga gaplanýar;habaryňyzy görkezmek üçin ýerde X banner hökmünde hem görkezilip bilner.Tomusda geçiriljek bir çärede açyk ykjam mahabatlara mätäç bolsaňyz, sumka zontikasy idealdyr.

 • Backpack Deluxe – Two – Face

  Çantaly Deluxe - Iki - aceüz

  Çantanyň gönüburçly baýdaklary bilen deňeşdirilende, sumka baýdak seriýamyzy kämilleşdirmek we giňeltmek, goşa bannerler has uly marka meýdany bilen iň ýokary wizual täsir etmäge mümkinçilik berýär.
  Armokarky goluň polýusyny köp görmek üçin 45 dereje ýa-da bir uly banner hökmünde 180 dereje görkezmek üçin sazlap bolýar.

  Çantaly baýdaklarymyz, ýapyk ýa-da açyk bir çärede markaňyzy ýa-da hyzmatyňyzy mahabatlandyrmak we mahabatlandyrmak üçin ýeňil, tygşytly guraldyr.

 • Backpack Deluxe-SFH

  Çantaly Deluxe-SFH

  Klassiki we patentli sumka baýdaklarymyz (ýöreýän baýdak or mochila banner), alýan zadyňyz bir ulgamda bäş sany baýdak opsiýasynyň çeýe kombinasiýasy, birmeňzeş sumka we şol bir baýdak polkasy bazardaky 5 meşhur şekile (ýelek, gözýaş we gönüburçluk, arka, paddel) laýyk bolup biler.

  Sanawyňyzy we paýnamalaryňyzy azaldyň, ýöne ahyrky ulanyjylar üçin has köp saýlaw.

 • Backpack Deluxe – O

  Torba Deluxe - O.

  Habarlary dizaýn etmek we çap etmek üçin uly ýer açýan “O-şekilli geýip bolýan mahabat sumkalary”, islendik ýapyk ýa-da açyk meýdanda ýa-da uly mähelläniň içinde markaňyzy, önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy mahabatlandyrmak we mahabatlandyrmak üçin ýeňil, tygşytly guraldyr.

 • Backpack Deluxe – Ball

  Çanta Deluxe - Top

  Çyra bukulýan gurluşy bolan, gurmak aňsat, kiçi göwrümli gaplamak, ýeňil we göterip bolýan sumka topy, kompaniýanyň nyşanyny ýa-da hereketde iň soňky mahabat habaryny görkezmek üçin özboluşly we ýokary täsirli köçe mahabat guralydyr, wakalar, mahabat üçin ideal we sergiler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2