• page_head_bg

Täsin banner sütüni

 • Curved banner

  Egri banner

  Egri bannerler, şuňa meňzeşTeleskopik bannerler(Baýdaklary gaýtadan dikeltmek), ýöne 110 dereje gol bilen, 110 dereje H banner, has uly çap edilip bilinýän ajaýyp baýdak şekili, ýeňil we göçme uglerod birleşýän baýdak polýus çarçuwasy, üç ululykda bar.

 • SF Banner

  SF Banner

  SF banner,Akula fin bannir markanyňyz üçin uçýan bannerden we ýelek bannerinden tapawutly aýratyn baýdak görnüşi sebäpli şemalda öwüsýänligi üçin tapawutlandyrylan stili we has ýiti görnüşi hödürleýär.Öňe sürmek, habaryňyzyň has köp üns berilmegini üpjün etmek üçin gaty ýönekeý we tygşytly serişdedir.

 • T Banner

  T Banner

  T banner özboluşly şekilli bannerlerden biridir, birnäçe ýurtda sharkfin banner hem diýilýär.Olaryň egrilen ýokarky gyrasy bar we “göz ýaşlary” diýen ýaly.T banner, gowy tanalýan ýelek baýdagyna meňzeş bir zat gerek bolsa ýa-dauçýan bannergolf günleri, awtoulag markalary wakalary we ş.m. ýaly ýapyk we açyk marka üçin.

 • Magnum banner

  Magnum banner

  Mahabat Magnum Banner, çakyr aýnasynyň şekilli, ýygnamak we sökmek aňsat, ýeňil we göçme, marka we mahabat üçin elýeterli görkeziş gurallary bolan özboluşly we ajaýyp banner.Şemally günde içerde ýa-da daşarda bolsun, Magnum baýdagynyň berk baýdak diregi beýik bolar we ünsi özüne çeker.

 • W Banner

  W Banner

  W banneriniň owadan tolkun şekili bilen atlandyrylýar.Polýusda birneme egilmek tolkun baýdagynyň elmydama görkezilmegini we mahabat marketingi üçin ajaýyp bolmagyny üpjün edýär.banneriň görnüşini üýtgedip bolýarBaýdaks.Kömürturşy gazy materialdan ýasalan polýus, wagtyňy uzak ulanmagy kepillendirip biler.2 ululykda

 • U Banner

  U Banner

  U banner, uly displeý meýdany bilen özboluşly şekil.Habarlaryňyzy görkezmek üçin bir ýa-da goşa tarap çap edilip bilner.Ugleroddan ýasalan materialdan ýasalan wagt, uzak wagtlap ulanylmagyny kepillendirip biler.Habarlaryňyzy ýa-da logotipiňizi ýaýratmak gowy saýlaw.

 • R banner

  R banner

  R banner, doly dartylan mata we giň çap meýdany bilen özboluşly göçme banner stendlerinden biridir.Içerde ýa-da açyk meýdanda umumy görkeziş, awtoulag meýdançalary we wakalar üçin amatly.Kömürturşy gazy materialdan ýasalan polýus, wagtyňy uzak ulanmagy kepillendirip biler.Üç ululyk bar

 • Pin-point Banner

  Nokatly banner

  Pinpoint flag, “Bubble banner” diýlip hem atlandyrylýan, kartalarda ýer belligi ýaly aýratyn şekilli uly göçme belgili banner bolup, esasan wakalar, bölek ýerler, mahabat işjeňligi ýa-da müşderiniň ünsüni çekmek üçin zerur ýerlerde ulanylýar.

  Pyýada ýörelgeleri saklamak, hemaýatkärlik we içerde we daşarda mahabat görkezmek üçin iň oňat çözgüt!Spoteriňizi belläň we adaty çap edilen banner bilen ünsüňizi çekiň.

 • P banner

  P banner

  P banner ýarym tegelek şekilli we dartylan mata bannerli özboluşly dizaýn.Habarlaryňyzy görkezmek üçin bir ýa-da goşa tarap çap edilip bilner.Ugleroddan ýasalan materialdan ýasalan wagt, uzak wagtlap ulanylmagyny kepillendirip biler.Içerde ýa-da açyk meýdanda umumy görkeziş, awtoulag meýdançalary we wakalar üçin amatly.

12Indiki>>> Sahypa 1/2