• page_head_bg

Baýdak baýdagy

 • F Banner(Teardrop)

  F Banner (Gözýaş)

  Şeýle hem bellidirgözýaşly ýelkenli baýdaklar, gözýaş baýdagy baýdaklary or kenar baýdaklary, Surfaceerüsti uly meýdany bolan gözýaşyň uçýan baýdagy hem özüne çekiji, hem-de şemally şertlerde işlemek üçin has amatlydyr.Asyl nusgasynyň Günorta Afrikadan gelendigi aýdylýar, ýöne ony Hytaýda hünär in engineeringenerçilik dizaýny bilen kämilleşdirdik we bu pudakda dünýä üçin täze standart döretdik.

 • S Banner(Feather)

  S Banner (ýelek)

  S banner hem diýilýärýelek banner orýelkenli baýdakýa-dapyçak baýdagy.Islendik bir iş, çäre ýa-da söwda sergisi üçin açyk we içerde ünsi çekmek üçin gaty tygşytly serişde.Bu görnüşmahabat baýdagyny görkeziňgaýtadan ulanyp bolýar we hakykatdanam ulanyjy üçin amatly, birnäçe minutda sazlap bilersiňiz.Biziňkiýelek baýdaklarydört görnüşde bar: Burçly / konkaw / konweks / göni.

 • H Banner

  H Banner

  H banner, gönüburçly şekilli baýdagyň bir görnüşi, Blok baýdagy, Gyranyň baýdagy ýa-daTeleskopik baýdak.Gaýtadan işleýän baýdagyň has uly çap edilýän meýdany barýelek baýdaklaryýa-da göz ýaşardyjy baýdaklar, baýdagy islän wagtyňyz owadan görkeziň, içerde we daşarda ýokary täsirli mahabat üçin ajaýyp.Baýdak meýdançasynda öndürijiniň 3 ýyllyk kepilligi.

 • 4 in 1 System

  1 ulgamda 4

  1 kenar ýakasyndaky 4 polýus ulgamy biziň patent önümimizdir we WZRODS tarapyndan 2008-nji ýylda 4 dürli meşhur baýdak şekilini goldap bilýän (ýelek baýdagy,uçýan banner,akula fin baýdagywegönüburçly baýdak) şol bir baýdak sütüni bilen.Müşderileriň gyssagly buýrugyny kanagatlandyrmak, inwentarlaryňyzy we paýnamalaryňyzy azaltmak üçin aksiýaňyzy üýtgetmek we dolandyrmak aňsat.Iň meşhur önümlerimiziň biri.

 • Giant Banner System

  Gigant banner ulgamy

  Ullakan polýus, ullakan baýdak polýusy ýa-daWindancer Baýdaklarybazarda, adatça, artykmaç bolýargönüburçly baýdakbeýikligi 5,4 metre çenli teleskopik alýumin polýus bilen.ÜýtgeşikFlaggirt baýdak ulgamybeýlekilerden düýpgöter tapawutlanýar, 1 polýus ulgamynda 3 sany meşhur baýdak şekili (gözýaş baýdagy / ýelek baýdagy / gönüburçly baýdak), beýikligi 5m / 6m / 7m, 4 görnüşliesaslarelýeterli.Size has köp şekil we has köp saýlaw beriňýokary täsirli displeýlermarketing ýa-da sergi ekrany üçin habarlaryňyzyň köpçüligiň üstünde görünmegine göz ýetiriň.

 • Budget Teardrop/Feather Flag

  Býudjet göz ýaşlary / ýelek baýdagy

  “Budge flagpole” ulgamy, 2 dürli baýdak görnüşine eýe bolup bilýän býudjet taslamasy üçin ýörite seriýadyr (ýaýyň baýdaklary&gözýaş baýdaklary) arzan bahaly, ýöne şol bir funksiýaly polýusyň bir toplumynda.Dükanyňyzyň öňünde görkezip boljak beýik köçede ulanmak üçin ajaýyp wariant.

 • Wall Mounted Flag Pole

  Diwara gurlan baýdak polýusy

  Diwara dakylýan baýdak diregleri, baýdagyň baýdak sütüniniň daşyna aýlanmagynyň öňüni almak üçin, ak poroşok bilen örtülen alýumin baýdak sütüni, gurmak aňsat, standart ululygy 2m, diwar kysymy üç burçda (0 dereje / 35 dereje 90 dereje)