IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

Altyn hil, gysga gurşun wagty, ýerlikli bahasy

 • 4 in 1 System

  1 ulgamda 4

  4in1 polýus ulgamynyň her toplumy çeýe uç sütüni we gol polýusy bilen gelýär.Çeýe uç, doly polýusy paýlaşýan ýelekli banner, göz ýaşlary bannerleri we akula bannerleri üçin. baýdak, her dürli banner polýusyna ätiýaçlyk gerek däl, maýa goýumyňyzy we paý ýeriňizi tygşytlamagy aňladýar.Bu kenarýaka polýusy, iň köp tirýek dizaýnymyzyň biridir.Baýdaklar ...

 • Backpack flag & sign

  Çantanyň baýdagy we goly

  Klassiki sumka SFH-den tapawutlylykda, Backpack baýdagynyň baýdak montajyny süýşürýäris we fermuar bölümiň içine gol çekýäris we yzky paneli tekiz goýýarys Baýdak polýusy bir ulgamda bäş sany baýdak opsiýasynyň çeýe kombinasiýasy hökmünde döredilipdir, birmeňzeş sumka we şol bir baýdak sütüni kostýum 5 meşhur şekil (ýelek, göz ýaşlary we göniburçluk, arka, paddel) Arka tarapdaky uly ýer, afişany ýelmemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin baýdak hem, uly afişa hem gözüňi özüne çeker, has köp gazany öwrenmäge kömek eder ...

 • Bike Flag Bracket

  Baýdak baýdagy

  Welosiped baýdaklary üçin adaty we adaty görnüş, tigiriň üstünde çeýe gamçy çybygynyň sütünini dakyp, tigiriňizi beýlekilere ýokary derejede görkezýär.Welosiped baýdagymyzyň ýaýy diňe bir welosiped howpsuzlygy baýdaklary üçin däl, eýsem mahabatlandyryş habaryny dizaýn etmek we çap etmek üçin has köp ýer berýän mahabat ekrany göz ýaşlary ýa-da ýelek baýdaklary üçin hem ulanylýar.Welosiped mahabat baýdak bannerlerini hiç hili guralsyz welosipediňizden gurnamak we aýyrmak aňsatdyr.

 • Pin-point Banner

  Nokatly banner

  Pin nokat banner çarçuwasynda uglerod birleşýän polýuslar, Y şekilli metal birleşdiriji we oksford göteriji halta bar.Uglerodyň birleşýän polýusy şekiliň durnuklydygyny we döwülmeginiň aňsat däldigini kepillendirmek üçin has çeýe we has berkdir.Y şekilli birleşdirijini, islendik stendimize goýup bolýar.Pinpoint banneri spigot bilen aýlanar we şemalda 360 ° görnüş döreder.Oksford göteriji sumka dürli wakalar üçin kyn we amatly.“Pin Point” bannerinde bir tarapa ýa-da goşa çap etmek üçin uly grafiki meýdan bar....

 • Leaf Banner

  Leafaprak baýdagy

  Leafaprak banneriniň dizaýny A / B / C, şol bir gurluşyk, ýöne dürli polýus uzynlygy.Enjam iki sany polýusdan we bir Y şekilli metal ýaýdan ybarat Dizaýn D 3D banner bolup, ýaprak bannerini ýelde öwrüp bilýän ýa-da sökmegi aňsatlaşdyrýan bukulýan saýawan çarçuwasynyň gurluşyny kabul edýär, bu bolsa ünsi özüne çekýär we habaryňyzy görkezýär geçip barýanlar.Banner polýusy ugleroddan ýasalan materialdan ýasalýar, şemal öwüsýän D-de uzak wagtlap peýdalanmagy kepillendirip biler ...

 • Arch Banner Stand

  Ark banner stendi

  Ark stendini aýratynlykda ulanyp bolýar, awtoulagyň mahabaty üçin kölege ýa-da dükana garşy derwezeban bolup işleýär görkezmek.Arç stendiniň demir düýbüne goşmaça kenar baýdaklary goýlup, arka derwezäňizi has özüne çekiji edip, dürli nokatlardan has köp mahabat maglumatlary görkezip bilersiňiz.Bir tarapda ýa-da goşa çap etmekde uly displeý ululygy.Çalyşýan ...

 • Suction Cup Banner

  Suction Cup Banner

  Sorujy käsäniň baýdagy aýna / kafel / metal ýaly tekiz ýere dakylýar.3 dürli şekil (ýelek / gözýaş / gönüburçluk) bar.Dilerlik, restoran, wakalar we başgalar üçin ajaýyp!Burçy sazlap bolýar, gerekli burça eýe bolup bilersiňiz.Üstünlikleri (1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan başlanan (2) Aýlanma gurluşy, baýdagyň 360 dereje aýlanmagy bilen polýusy üpjün edýär.(3) 1 polýus ulgamynda 2 şekil, çykdajylaryňyzy we ýeriňizi tygşytlaýar.(4) Burçy sazlap bolýan we şemalda rahat aýlanýan (5) Baýdaklar gerek ...

 • Foldable Horizontal Square

  Eplenýän gorizontal meýdança

  Göni gönüburçly çykýar diýlip atlandyrylýan bukulýan gorizontal kwadrat, çarçuwaly banner meýdançada we daşarda ajaýyp.Göçme, ýeňil we köptaraply, Meýdan tagtamyz synanyşyksyz gurmaga mümkinçilik berýär.Collykylýan dizaýny, bu önümi kompaniýanyň indiki kampaniýasy üçin bir ýaryşda hemaýatkäri görkezmek ýa-da toparyňyza wekilçilik etmek üçin ajaýyp görnüşe öwürýär.Eplenen ýerinden aňsatlyk bilen çykýar we düşmek birnäçe sekuntda bolýar.“Sideline” çarçuwasy sp üçin ajaýyp alamat we mahabat ekranydyr ...

 • Who We Are

  Biz kim

  Weihai Wisezone, 2005-nji ýyldan bäri uçýan banner polýuslaryny öndürmek üçin ugleroddan ýasalan material ulanýan Hytaýda ilkinji kompaniýa.

 • Share

  Paýlaş

  Müşderiler, işgärler we üpjün edijiler bilen üstünlik we ösüşden lezzet almak.

 • Pioneer

  Pioner

  Innowasiýa önümlerini ösdürip, banner polýus pudagynda öňdebaryjy bolmak.

 • Value

  Gymmatlyk

  Müşderiler üçin önüm gymmatlyklaryny döretmek we işgärlere öz-özüne mynasyp bolmaklaryna kömek etmek.

Iň soňky habarlar

Wzrods nirede, haýran galdyryjy ýerde!

Daşary ýurt ammarymyz

Daşary ýurtlardaky ammar ýygyndysy