• page_head_bg

Gigant banner ulgamy

Gigant banner ulgamy

Gysga düşündiriş:

Ullakan polýus, ullakan baýdak polýusy ýa-daWindancer Baýdaklarybazarda, adatça, artykmaç bolýargönüburçly baýdakbeýikligi 5,4 metre çenli teleskopik alýumin polýus bilen.ÜýtgeşikFlaggirt baýdak ulgamybeýlekilerden düýpgöter tapawutlanýar, 1 polýus ulgamynda 3 sany meşhur baýdak şekili (gözýaş baýdagy / ýelek baýdagy / gönüburçly baýdak), beýikligi 5m / 6m / 7m, 4 görnüşliesaslarelýeterli.Size has köp şekil we has köp saýlaw beriňýokary täsirli displeýlermarketing ýa-da sergi ekrany üçin habarlaryňyzyň köpçüligiň üstünde görünmegine göz ýetiriň.

Programmalar:Adamlaryň ünsüni çekmek üçin açyk ýerlerdäki wakalar, sergiler, söwda merkezleri, bazarlar, awtoulag sergileri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Indi köpüsiAntpet polýus, Flagpet baýdak sütüni ýa-daWindancer baýdaklarybeýikligi 5 metrden ýokary bolan suw çüýşesi bolan alýumin polýusdyr, daşamak üçin gaty uly / diňe bir gönüburçly banner bar / baýdak köplenç agyr şemalda zeper ýeten polýusyň / polýusyň daşyny gurşap alýar.Şeýlelik bilen, bu täze baýdak ulgamyny ullakan polýus baýdagy islegi üçin taýýarladyk.

Biziňkiäpet baýdak açyk stend, ýeňil agramly, çeýe we agyr şemalda çydamly uglerod birleşýän materialdaky polýus.Sütüniň galyňlygy adaty polýusyň ululygyndan has köp, şonuň üçinem ony ägirt uly şemal üçin äpet açyk banner hökmünde ulanyp bolýar.

Şol bir polýus ulgamy pyçak baýdagyny, deko ýyrtyk baýdagyny we gönüburçly baýdagy (diňe goltuk goşmak bilen) 3 dürli baýdak şekilini ýasap biler.5m polýusa esaslanyp, has uly ölçeg üçin goşmaça segment goşup bilersiňiz.Dürli baýdak şekilli islegi bolan ahyrky ulanyjylar üçin aksiýa gözegçilik etmek dilerler üçinem aňsat.

Göçme baýdak polkamyz, banner we içindäki käbir esaslary hem gaplap bilýän oksford göteriji sumka bilen gaplanýar.Gaplamagyň ölçegi 1,2 m-den pes bolup, Europeanewropa paletine laýyk gelýär we gyssagly ulag üçin goşmaça töleg tygşytlaýar.

Duresasy saýlawlaräpet polýus üçin ähli programmalary ýerine ýetirmek üçin ýeriň aşagy, haç bazasy, awtoulag duralgasy we bukulýan ägirt uly bazany öz içine alýar.Suw bazasyhas gowy durnuklylyk üçin haç bazasyna goşup bolýar

Eplenip bilýän ägirt bazamyz 2020-nji ýylda çykdy we 3 sany esasy satuw nokady bilen berk maslahat berilýär:
1. Polýusyň şemalda aýlanmagyna ýol açmak bilen, baýdak polýusyň daşyna dolanmaz
2.Engineered Alu çarçuwasy, iň kiçi gaplama ululygyna göz ýetiriň
3. Köp programmalar üçin amatly, Peg ulanylýan / goşmaça çägeli halta ýa-dasuwuň agramyelýeterli

Üstünlikleri

(1) Şol bir baýdak ulgamynda 3 sany meşhur baýdak şekili, çykdajylaryňyzy we paý ýeriňizi tygşytlaň WZRODS tarapyndan dünýäde döredilen

(2) Uglerod birleşýän polýus, Alýumin polýusyndan has ýokary berklik, güýç we çeýeligi üpjün edýär.Polýusyň beýikligi 7 metre çenli

(3) Plug-gurnamany ýygnamak aňsat we ýagdaýynda howpsuz

(4) Dürli programmalara laýyk gelýän esasy wariantlaryň giň gerimi

(5) Aýlanýan podşipnik ulgamy bolan ähli esas, baýdagyň gysylmagyndan gaça duruň.

(6) Her toplum, ýeňil we göterip bolýan sumka bilen gelýär

GT-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Atherelek görnüşi Gözýaş görnüşi Gönüburçluk görnüşi Her setde GW Gaplamagyň uzynlygy
Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy
GTB-ler 5.8m 5.5m 4.4m 0.9kg 1,2 m
GTB-M 6.8m 6.5m 5.4m 1,2 kg 1,2 m
GTB-L 7.8m 7.5m 6.4m 1.5kg 1,2 m

  • Öňki:
  • Indiki: