• sahypa_head_bg

Giantpole baýdak

Giantpole baýdak

Gysga düşündiriş:

Uly baýdak, ullakan polýus,Windancer Baýdaklaryýa-da bazardaky Mondo Baýdagy, adatça, aşa uludyrgönüburçly baýdak beýikligi 5,4 metre çenli teleskopik alýumin polýus bilen. Biziň üýtgeşikUly baýdak ulgamybeýlekilerden düýpgöter tapawutlanýar, 1 äpet polýus ulgamynda 3 beýik baýdak şekili (gözýaş baýdagy / ýelek baýdagy / gönüburçly baýdak), beýikligi 5m / 6m / 7m, 4 görnüşliesaslar elýeterli. Size has köp şekil we has köp saýlaw beriňýokary täsirli displeýlermarketing ýa-da sergi ekrany üçin we habarlaryňyzyň köpçüligiň üstünde görünmegine göz ýetiriň.

Goýmalar:Daşky wakalar, sergiler, söwda merkezleri, bazarlar, awtoulag sergileri we ş.m., adamlaryň ünsüni özüne çekmeli islendik ýerde.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Indi köpüsiPopet polýus, Uly baýdak stendi ýa-daWindancer baýdaklary beýikligi 5 metrden ýokary bolan suw çüýşesi bolan alýumin polýusdyr, ulag üçin gaty uly / diňe bir gönüburçly banner bar / baýdak köplenç agyr şemalda zeper ýeten polýusyň / polýusyň daşyny gurşap alýar. Şonuň üçin bu täze baýdak ulgamyny ägirt uly polýus baýdagy islegi üçin taýýarladyk.

Biziňkiäpet baýdak açyk stend , ýeňil agramly, çeýe we güýçli şemalda çydamly uglerod birleşýän materialdaky polýus. Polýusyň galyňlygy adaty polýusyň ululygyndan has köp, şonuň üçinem ony ägirt uly şemal üçin äpet açyk banner hökmünde ulanyp bolýar.

Şol bir polýus ulgamy pyçak baýdagy, deko ýyrtyk baýdak we gönüburçly baýdak (diňe goltuk goşmak bilen) ýaly 3 dürli baýdak şekilini ýasap biler. 5m polýusyň esasynda has uly ölçeg üçin goşmaça segment goşup bilersiňiz. Dürli baýdak şekilli islegi bolan ahyrky ulanyjylar üçin, dilerlere aksiýa gözegçilik etmek hem aňsat.

Göçme baýdak polkamyz, banner we içindäki käbir bazalary gaplap bilýän oksford göteriji sumka bilen gaplanýar. Gaplamagyň ölçegi 1,2 m-den pes, bu Europeanewropa paletine laýyk gelýär we gyssagly ulag üçin goşmaça uly tölegi tygşytlaýar.

Duresasy wariantlaräpet polýus üçin ähli programmalary diýen ýaly kanagatlandyrmak üçin ýeriň aşagy, haç bazasy, awtoulag duralgasy we eplenýän ägirt uly bazany öz içine alýar.Suw bazasyhas gowy durnuklylyk üçin haç bazasyna goşup bolýar

Biziň bukulýan ägirt bazamyz 2020-nji ýylda çykdy we 3 sany esasy satuw nokady bilen berk teklip edilýär:
1. Polýusyň şemalda aýlanmagyna ýol açmak bilen baýdak polýusyň daşyna aýlanmaz
2.Engineered Alu çarçuwasy, iň kiçi gaplama ululygyna göz ýetiriň
3. Köp programmalar üçin amatly, Peg ulanylýan / goşmaça çäge sumkasy ýa-dasuwuň agramyelýeterli

Üstünlikleri

.

(2) Uglerod birleşýän polýus, Alýumin polýusyndan has ýokary berklik, güýç we çeýeligi üpjün edýär. Polýusyň beýikligi 7 metre çenli

(3) Plug-gurnama gurnamak aňsat we ýagdaýynda howpsuz

(4) Dürli programmalara laýyk gelýän esasy wariantlar

(5) Aýlanýan podşipnik ulgamy bolan ähli esas, baýdagyň gysylmagyndan gaça duruň.

(6) Her toplum göteriji sumka, ýeňil we göçme görnüşde gelýär

GT-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Atherelek görnüşi Gözýaşyň görnüşi Gönüburçluk görnüşi GW toplumy Gaplamak uzynlygy
Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy
GTB-s 5.8m 5.5 m 4.4m 0.9kg 1,2 m
GTB-M 6.8m 6.5 m 5.4m 1,2 kg 1,2 m
GTB-L 7.8m 7.5 m 6.4m 1.5kg 1,2 m

  • Öňki:
  • Indiki: