• sahypa_head_bg

Gorizontal pop up banner

Gorizontal pop up banner

Gysga düşündiriş:

Gorizontal (Oval) Pop Up Banner, ýumurtga görnüşi üçin oňa noýba bannerleri ýa-da noýba baýdagy diýip at dakdyk, şeýle hem diýilýärA çarçuwaly bannerleri açyň,Daşarda çykýan bannerýa-daGyradaky bannerler , otuz sekundyň içinde gurlup we düşürilip bilinýän göçme, ýeňil we amatly mahabat banner belgisidir. Iki taraplaýyn grafika iň ýokary täsirini üpjün edýär. Sport çäreleri, mahabat, söwda sergileri we ugrukdyryjy bellik üçin ajaýyp marketing guraly.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, awtoulag howlusy, plýaacheslar, ýaryşlar, festiwallar, görkezişler, sergiler, wakalar, mahabat, toý, oturylyşyk, dükanlar, bazarlar, awtoulag sergileri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gorizontal (Oval) Pop Up Banner, ýumurtga görnüşi üçin oňa noýba bannerleri ýa-da noýba baýdagy diýip at dakdyk, şeýle hem Pop up banner ýa-da Pop-out banner,Beachbannerwe ş.m.

Çarçuwaly gurluş, has güýçli we çydamly tekiz polat pru springina. Sethli toplum poplary derrew doly ululykdaky ekrana açylýar, görkezilende has durnukly we sumka salmak aňsat

Mahabat effektiňizi ýokarlandyrmak üçin 2 sany mata bannerleri birmeňzeş ýa-da dürli çeper eserlerde çap edilip bilner. Gapdal / aşaky aralyk gaýyşly mata bannerleri çalşylýar we indiki waka üçin aňsatlyk bilen täze habarlary täzelemäge ýa-da döretmäge mümkinçilik berýär.

Her biriA- Çarçuwaly banner toplumy ýumşak ýüzlerde alamatlary ýere berkitýän “Carry Case” we dört sany “Ground Pegs” -i öz içine alýar. Has kyn ýerlerde howpsuzlyk ýa-da çäge haltalaryny (goşulmaýar) howpsuzlyk üçin uzak gaýyşlara goýmak maslahat berilýär.

3 ululykda, Kiçi (130 x 70 sm), Orta (200 x 90 sm) we Uly (250 x 100 sm) bar. beýleki ululygy düzülip bilner.

Üstünlikleri

(1) Banneri bukmak üçin WZRODS tarapyndan döredilen ýörite birikdirijiler bazardaky beýleki önümlere garanyňda has aňsat we çalt.

(2) Çydamly polat pru springina çarçuwasy çeper eserleriň tekiz ýüzüni görkezmegini üpjün edýär.

(3) Çap edilen matany aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

(4) saklamak we daşamak aňsat sumkany götermek

(5) Şemally şertlerde berkitmek üçin polat çeňňekler

(6) Dürli goşmaça agram ulanylýar (gum haltasy, suw haltasy we ş.m.)

BEAN-BANNER-3

Spesifikasiýa

Haryt kody

Ölçegi

Ölçeg

GW (diňe enjam)

BB1307T

S.

1,3m * 0.7m

1kg

BB2010T

M.

2.0m * 0.9m

1,3 kg

BB2511T

L.

2,5 m * 1,0m

2.6kg


  • Öňki:
  • Indiki: