• page_head_bg

Ark banner stendi

Ark banner stendi

Gysga düşündiriş:

Arch banner stendi, içerde ýa-da daşarda gaty täsirli we göçme hadysa çözgüdi.Bugöçme hadysanyň arkasyüç ölçegde elýeterli otag hökmünde ýeke ýa-da iki arka bannerini bilelikde ulanyp bolýar.8 sanykenar baýdagys opsiýa ýaly esaslary paýlaşyp biler.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, festiwallar, görkezişler, sergiler, wakalar, mahabat, toý, oturylyşyk, bölek we dükanlar, bazarlar, awtoulag sergileri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arka stendini aýratynlykda ulanyp bolýar, awtoulagyň mahabaty üçin kölege ýa-da dükanyň garşy alýan derwezesi bolup biler
Iki sanysyny ulanmakWaka ýaýlarybilelikde geçiň, açyk meýdanda çadyr hökmünde işlärler ýa-da söwda sergisinde işewürlik gepleşik meýdançasyny dörederler.

Goşmaçakenar baýdaklaryArch stendiň demir düýbüne goýup, arka derwezäňizi has özüne çekiji edip, dürli nokatlardan has köp mahabat maglumatlary görkezip bilersiňiz.

Bir tarapda ýa-da goşa çap etmekde uly displeý ululygy.Çalyşýan mata grafikasy, indiki waka üçin täze habarlary täzelemäge ýa-da aňsatlyk bilen döretmäge mümkinçilik berýär.

3 ululykdaky opsiýa, ini 3m, ini 4m we ini 5m.Arka banneriniň ýokarky görnüşi ýokarky goldaw panelini üýtgedip dar we giň bolup biler.

Ugleroddan ýasalan çarçuwaly polýus, her bölümiň uzynlygy 1,15 m we ýitirilmeginiň öňüni alyp we gurnamagy aňsatlaşdyryp bilýän elastik ýüp bilen birikdirilen Bu ýeňil agramly, çeýe çarçuwany gurallar ýa-da merdiwanlar bolmazdan birnäçe minutda aňsat ýygnap bolýar.

Elýeterli 2 sany esasy, “Premium metal” ýa-da beton esas, býudjetiňize we amaly ýerine baglydyr.Has gowy durnuklylyk üçin suw agramy sumkasyny goşup bolýar.

Premium metal esasy agramy 13 kg, gurnalan goşmaça beaflagdan başga, has täze satuw nokatlarymyz bar: bir ujunda tigir, beýleki ujunda deşik;ähli polýus / metal esas / suw haltasy / çap edilen banner, demir bazasy bilen daşalýan sumkada gaplanyp bilner, diňe daşyndan tutawaç we tigir, kostýum korpusy ýaly işleýär, ýönekeý we daşamak aňsat

Bellik:“Arch” bannerini “Outdoor” -da ulanmak üçin 5-nji derejeden pes şemalda ulanmak maslahat berilýär

Üstünlikleri

(1) Ownuk gaplamanyň ululygy, ýöne uly displeý meýdany, transport uzynlygy diňe 1,15m

(2) Polýuslar elastik şnurlar bilen birikdirilýär, ýygnamak aňsat

(3) Gurmak aňsat we goşmaça enjam gerek däl.

(4) Dürli esas we goşmaça suw haltasy bar

(5) Stendiňizi has özüne çekiji etmek üçin baýdak şol bir bazany paýlaşyp biler

(6) Has aňsat daşamak we saklamak üçin sumka, tigirli polat bazasy bilen gelýär

RAINBOW-ARCH-1
prodcut-details

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
BOW-3 S 3.0 * 2,5 m 1,2 m
BOW-4 M 4.0 * 2.9m 1,2 m
BOW-5 L 5.5 * 3.3m 1,2 m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär