• sahypa_head_bg

Ark banner stendi

Ark banner stendi

Gysga düşündiriş:

Arch banner stendi, içerde ýa-da daşarda gaty täsirli we göçme waka çözgüdi. Bugöçme hadysanyň arkasy üç ölçegde bar bolan otag hökmünde ýeke ýa-da iki arka bannerini bilelikde ulanyp bolýar. 8 sanykenar baýdagys opsiýa ýaly esaslary paýlaşyp biler.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, festiwallar, görkezişler, sergiler, wakalar, mahabat, toý, oturylyşyk, bölek we dükanlar, bazarlar, awtoulag sergileri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ark stendini aýratynlykda ulanyp bolýar, awtoulagyň mahabaty üçin kölege ýa-da dükan üçin hoş geldiňiz
Iki sanysyny ulanmakWaka ýaýlarybilelikde geçiň, açyk meýdanda çadyr bolup işläň ýa-da söwda sergisinde işewürlik gepleşik meýdançasyny dörediň.

Goşmaçakenar baýdaklaryArch stendiniň demir düýbüne goýup, arka derwezäňizi has özüne çekiji edip, dürli nokatlardan has köp mahabat maglumatlary görkezip bilersiňiz.

Bir tarapda ýa-da goşa çap etmekde uly displeý ululygy. Çalyşýan mata grafikasy indiki waka üçin aňsatlyk bilen täze habarlary täzelemäge ýa-da döretmäge mümkinçilik berýär.

3 ululyk görnüşi, ini 3m, ini 4m we ini 5m. Arka banneriniň ýokarky görnüşi ýokarky goldaw setirini üýtgedip dar we giň bolup biler.

Ugleroddan ýasalan çarçuwaly polýus, her bölümiň uzynlygy 1,15 m we ýitirilmeginiň öňüni alyp we gurnamagy aňsatlaşdyryp bilýän elastik ýüp bilen birikdirilen, Bu ýeňil agramly, çeýe çarçuwany gurallar ýa-da merdiwanlar bolmazdan birnäçe minutda aňsat ýygnap bolýar.

Elýeterli 2 sany esasy, Premium metal bazasy ýa-da beton bazasy, býudjetiňize we amaly ýerine baglydyr. Has gowy durnuklylyk üçin suw agramy sumkasyny goşup bolýar.

Premium metal bazasynyň agramy 13 kg, gurnalan goşmaça beaflagdan başga, has täze satuw nokatlarymyz bar: bir ujunda tigir, beýleki ujunda deşik; ähli polýus / metal bazasy / suw haltasy / çap edilen banner, demir bazasy bilen daşalýan sumkada gaplanyp bilner, diňe daş we tigir, kostýum korpusy ýaly işleýär, ýönekeý we daşamak aňsat

Bellik:“Arch” bannerini “Outdoor” ulanmaly bolsa, 5-nji derejeden pes şemalda ulanmak maslahat berilýär

Üstünlikleri

(1) Ownuk gaplama ululygy, transport uzynlygy 1,15m

(2) ýokary täsirli markanyň görünmegi üçin uly displeý meýdany

(3) Polýuslar elastik şnurlar bilen birikdirilýär, ýygnamak aňsat

(4) Birnäçe minutdan düzüň we goşmaça enjam gerek däl.

(5) Dürli esas we goşmaça suw haltasy bar

(6) Baýdak has göze ilmek üçin iki tarapy hem şol bir bazany paýlaşyp biler

(7) Daşamak we saklamak üçin aňsat sumka, tigirli polat bazasy bilen gelýär

RAINBOW-ARCH-1
prodcut-details

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
BOW-3 S. 3.0 * 2,5 m 1,2 m
BOW-4 M. 4.0 * 2.9m 1,2 m
BOW-5 L. 5.5 * 3.3m 1,2 m

  • Öňki:
  • Indiki: