• sahypa_head_bg

Baýdak ýaýy

Baýdak ýaýy

Gysga düşündiriş:

BiziňkiTigir baýdagydürli baýdaklary üýtgedip, welosipediňize gurmak ýönekeý we aňsatwelosiped howpsuzlygy baýdagyýa-dawelosiped mahabaty baýdagy, bu yzkywelosiped baýdagyTigiriň gidýän ýerinde öz işiňizi mahabatlandyrmagyň ajaýyp we tygşytly usulydyr.Welosiped baýdagymahabat hereket edýär!

Goýmalar:Oturylyşyk restoranlary, Telefon abatlamak, Kofe dükanlary, mahabat çäreleri, ýarmarkalar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Welosiped baýdaklary üçin adaty we adaty görnüş, welosipedde çeýe gamçy çybyk baýdak sütünini oturdyp, tigiriňizi beýlekilere ýokary derejede görkezýär.

Biziň welosiped baýdagymyz diňe bir welosiped howpsuzlygy baýdaklary üçin däl, eýsem mahabat üçin göz aýlamak ýa-da ýelek baýdaklaryny mahabatlandyrmak üçin ulanylýar, bu size mahabat üçin habary dizaýn etmek we çap etmek üçin has köp ýer berýär.

Tigir mahabat baýdak bannerlerini, hiç hili guralsyz welosipediňizden gurmak we aýyrmak aňsat

Welosiped baýdagynyň ýaýy, baýdagyň arkaňyzdan uzakdadygyna göz ýetirmek üçin doly uzynlygy 60 sm bolan poroşok bilen örtülen alýuminden ýasalýar.

Welosiped baýdak sütünimiz, bir ulgamda 2 baýdak şekilini, ýelek we göz ýaşlaryny goldap biler, bu bolsa çykdajylaryňyzy tygşytlap we müşderileriň islegi boýunça üýtgäp biler. Ekranyň beýikligi 2m. Baýdaklary ýörite çap edip bolýar.

Üstünlik

(1) Çalt we gurnamak we sökmek aňsat, oturgyç post DIA. 26-30 mm aralygynda

(2) Garaşsyz turbanyň ujundaky howpsuzlygy şöhlelendiriji yşyk

(3) Ownuk maýa goýumlary bilen dinamiki we wizual mahabat.

(4) Ekologiýa taýdan arassa material we hapalanmazdan işlemek.

BIKE-FLAG-GÖRNÜŞ

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Agram
DB-1 60 sm 0.6kg

  • Öňki:
  • Indiki: